• 24
 • 12
 • pokoje_1
 • 11
 • Sala konferencyjna 3
 • 13
 • 14
 • pokoje_2
 • 15
 • 16
 • Sala konferencyjna 2
 • 17
 • pokoje_3
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • pokoje_4
 • 22
 • 23

Baza MBSW

Rozbudowa budynku administracyjno-sanitarnego
w Ekomarinie o funkcje edukacyjno-szkoleniowe
wraz z zakupem wyposażenia

 

FTK19 30754

 

Rozpoczęcie realizacji projektu: 30 września 2016 r.
Rozpoczęcie rzeczowe realizacji projektu: 24 sierpnia 2017 r.
Zakończenie finansowe realizacji projektu: 31 grudnia 2018 r.

 

Cel projektu

 

Zwiększenie liczby osób korzystających z pozaszkolnych form szkoleń żeglarskich.

 

Cele szczegółowe

 

 1. Wydłużenie sezonu dzięki rozszerzonej ofercie turystycznej;
 2. Wzrost liczby nowych miejsc pracy (w tym dla osób niepełnosprawnych) oferowanych w regionie w sektorze turystyki i pokrewnych;
 3. Wzrost liczby turystów odwiedzających obiekt w sezonie i poza sezonem dzięki rozszerzonej ofercie turystycznej;
 4. Wzrost zainteresowania pozaszkolnymi formami kształcenia żeglarskiego ze względu na uzupełnioną infrastrukturę wyposażoną w niezbędny sprzęt oraz wzbogaconą ofertę turystyczną;
 5. Obniżenie kosztów utrzymania ze względu na efektywne wykorzystanie zasobów.

 

Planowany efekt

 

 1. Rezultatem projektu będzie liczba osób korzystających z infrastruktury powstałej w wyniku realizacji projektu - 24782 osoby/rok.
 2. Rozbudowa/modernizacja budynku sanitarno-administracyjnego na terenie portu Ekomarina przyczyni się do wzrostu jakości i różnorodności oferty turystycznej regionu, wpisującej się w proces poszerzania jego oferty turystycznej.
 3. Wprowadzenie do oferty turystycznej regionu nowej ofertę/usługi w postaci warsztatów rekreacyjnych - żeglarskich zarówno zimą jak i latem pozwoli na bardziej efektywne wykorzystanie i rozwój zasobów natury miasta i regionu z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego.

 

 

Projekt dotyczył rozbudowy budynku administracyjno-sanitarnego w porcie Ekomariny oraz doposażenia, w tym w łodzie (lasery, cadety, 420, 470, optymistki, delphia24, pontony asekuracyjne i pozostały sprzęt wodny), urządzenia multimedialne do prowadzenia szkoleń i warsztatów oraz wyposażenie w meble. Przez cały okres realizacji projektu realizowana jest promocja tego przedsięwzięcia.

 

Grupę docelową realizowanego projektu stanowią przede wszystkim mieszkańcy i turyści. W dużej mierze z bazy edukacyjno-szkoleniowej będą korzystać dzieci i młodzież chcący nauczyć się żeglować, udoskonalić nabyte już umiejętności, ukończyć kursy żeglarskie i zdobyć uprawnienia. Poza sezonem dzieci i młodzież objęci będą formalnym szkoleniem w ramach klas żeglarskich lub którzy będą dodatkowo, obok zajęć w ramach edukacji szkolnej, uczęszczać na dodatkowe kursy. W ten sposób, bez względu na wiek, będą mogli szlifować swoje sportowe talenty i doskonalić warsztat żeglarski.

 

Oferta skierowana jest również do turystów w formie organizacji bezpłatnych warsztatów rekreacyjno-żeglarskich organizowanym w rozbudowanym/ zmodernizowanym obiekcie na terenie portu. Oferta turystyczna udostępniona w ramach projektu będzie dostępna dla potencjalnych odbiorców niezależnie od warunków pogodowych przez okres co najmniej 5 miesięcy w ciągu roku. Oferta którą ośrodek szkoleniowy skieruje do potencjalnych turystów to będą: w miesiącach letnich - warsztaty rekreacyjno-żeglarskie oraz zimowych - warsztaty z żeglarstwa lodowego warsztaty mające na celu przybliżenie turystom oraz mieszkańcom technik żeglarstwa lodowego i tradycyjnego oraz przybliżenie zasobów naturalnych regionu w postaci wody/jezior. Tak więc nowa oferta turystyczna przyczyni się do wzrostu liczby turystów również zimą.

 

W budynku zainstalowana jest winda dzięki której żeglarze niepełnosprawni będą mieli dostęp do sal dydaktycznych oraz z wyposażenia siłowni. Osoby niepełnosprawne będą mogły w ramach edukacji pozaszkolnej cieszyć się ofertą ośrodka edukacyjno-szkoleniowego.

 

Wartość projektu: 7 661 466,28 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 5 104 341,82 zł

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Kultura i dziedzictwo, Działanie 6.2 Dziedzictwo naturalne, Poddziałanie 6.2.3 Efektywne wykorzystanie zasobów

Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer

   
Joomla template by ByJoomla.com