• 24
 • 12
 • pokoje_1
 • 11
 • Sala konferencyjna 3
 • 13
 • 14
 • pokoje_2
 • 15
 • 16
 • Sala konferencyjna 2
 • 17
 • pokoje_3
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • pokoje_4
 • 22
 • 23

KONSULTACJE SPOŁECZNE | MIEJ WPŁYW NA ROZWÓJ GIŻYCKA

Trwają konsultacje społeczne dotyczące kierunków rozwoju Giżycka. Zebrane opinie posłużą do pracy nad właśnie przygotowywaną Strategią Rozwoju Giżycka na lata 2023-2030. Mieszkańcy mogą przekazać swój głos poprzez wypełnienie anonimowej ankiety.

Na chwilę obecną opracowujemy diagnozę sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Miasta i to właśnie na jej potrzeby przeprowadzamy ankietę wśród mieszkańców. Projekt Strategii zostanie poddany również konsultacjom społecznym w późniejszym terminie tj. w II kwartale br. Każdy z mieszkańców będzie mógł wnieść swoje uwagi i spostrzeżenia. Planowany koniec prac nad dokumentem to III kwartał br. - informuje Pełnomocnik Burmistrza ds. strategii i rozwoju Miasta Maria Czetyrbok. 


WYPEŁNIJ ANKIETĘ DO 21 STYCZNIA

 • ONLINE 
 • lub tradycyjnie: poprzez pobranie ANKIETY  Ankieta (pdf),Ankieta (doc), wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Giżycku (aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko) lub na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

WESOŁYCH ŚWIĄT ORAZ SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO ROKU

NASZYM SZANOWNYM KLIENTOM I PRZYJACIELOM .......

 

 

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.ekomarinagizycko.pl/

Port EKOMARINA w Giżycku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Portu EKOMARINA w Giżycku.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-05-26.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-16.

 

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Uszkodzone niektóre odnośniki,.
 • Obrazy nie posiadają określonych alternatywnych opisów i/lub alternatywnych treści tekstowych.
 • Nie wszystkie linki są odpowiednio uwidocznione - kolor, podkreślenie.
 • Zduplikowane identyfikatory oraz błędy znaczników, które powodują, że czytniki ekranu przeoczają zawartość lub powodują problemy z czytnikami,.
 • Zbyt niski współczynnik kontrastu tekst do tła może powodować trudności z odczytaniem zawartej informacji.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Stron utworzona na podstawie zdefiniowanego szablonu przygotowanego przed wejściem Ustawy w życie. Brak możliwości modyfikacji zdeklarowanych ustawień.
 • Strony w trakcie modernizacji.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-10-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2022-04-07.

 

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Jędrzej Godlewski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 48 429 27 53. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 

Dostępność architektoniczna

Adres

   • woj. warmińsko - mazurskie
   • ul. Dąbrowskiego 14
   • 11-500 Giżycko

Parking

   • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 2 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
   • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
   • Parking jest bezpłatny.

Wejście do budynku

   • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.

Ciągi poziome

   • Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

   • Możesz skorzystać z windy.

Winda

    • Drzwi windy otwierają się automatycznie
    • Winda znajduje się w budynku

Łazienka

  • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.

 

Aplikacje mobilne

brak

 

Dodatkowe informacje

Regulamin Basenu Portowego - Nadbrzeżna 15

Załącznik do Uchwały nr LXII/60/2022 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 27 kwietnia 2022 r.

 

REGULAMIN BASENU PORTU
11-500 Giżycko, ul. Nadbrzeżna 15

 

 1. Właścicielem portu jest Gmina Miejska Giżycko a zarządzającym – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Giżycku.
 2. Granice portu określa załącznik do regulaminu.
 3. Port funkcjonuje w godz. od 06.00 do 22.00.
 4. Prawidłowym funkcjonowaniem portu, jego dozorem w zakresie bezpieczeństwa, ładu i porządku oraz obsługi bosmańskiej kieruje Kapitanat Portu, ul. Dąbrowskiego 14, tel. 87 420 94 30.
 5. Postój jednostek w porcie jest nieodpłatny.
 6. Cumowanie do falochronu pływającego oznaczonego literą „A” jest dozwolone w wyznaczonych miejscach jedynie dla jednostek służb ratowniczych i porządkowych: Policja, MOPR, Straż Pożarna, Urząd Żeglugi Śródlądowej, Wody Polskie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Państwowa Straż Rybacka i MOSiR.
 7. Postój przy nabrzeżach: B, C, D jest możliwy – max. do 30 min.
 8. Osoby przebywające na terenie portu zobowiązane są do stosowania się do poleceń obsługi portu w zakresie bezpieczeństwa i utrzymania porządku.
 9. Korzystanie ze slipu jest możliwe po uprzednim powiadomieniu Kapitanatu Portu – tel. 506 077 806, 87 420 94 30.
 10. Do osób przebywających w porcie należy zabezpieczenie posiadanego mienia przed uszkodzeniem lub kradzieżą.
 11. Sprzęt ratunkowy i przeciwpożarowy znajdujący się na wyposażeniu portu może być używany jedynie do celów ratowniczych.
 12. Za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich, przebywających na terenie portu odpowiedzialni są ich prawni opiekunowie.
 13. W basenie portowym oraz na terenie całego portu zabrania się:
  •  - pływania pod żaglami lub położonymi masztami – z wyłączeniem jachtów sportowych,
  •  - rzucania kotwicy,
  •  - wytwarzania fali,
  •  - mycia jachtów z użyciem detergentów,
  •  - wylewania i wyrzucania za burtę jakichkolwiek zanieczyszczeń,
  •  - kąpieli w basenie portowym,
  •  - niszczenia zieleni,
  •  - pozostawiania włączonych urządzeń elektrycznych lub gazowych bez dozoru,
  •  - wrzucania z brzegu – latem i zimą jakichkolwiek obiektów i odpadów.
 14. Telefony alarmowe:
  •  - Pogotowie Ratunkowe – tel. 999 lub 112
  •  - Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – tel. 601 100 100, 984, 87 428 23 00
  •  - Straż Miejska – tel. 986 lub 87 428 57 54
  •  - Państwowa Straż Pożarna – tel. 998 lub 112
  •  - Policja – tel. 997 lub 112

 

 

zal do uchw nr 86Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer

Działania w zakresie żeglarstwa dofinansowano w 2023 roku ze środków Powiatu Giżyckiego w łącznej kwocie 200 000 zł.

Otrzymaliśmy
znak jakości
 

znak jakosci

 
za rok 2015/2016

Kamera On-line

 OLDTIMERY 2016!
 
po raz piaty
na zlocie w Giżycku

 

 

Współrzędne geograficzne

portu Ekomarina Giżycko


szerokość

N 54°01'53"

długość

E 21°46'17"

Bakista Wspomnień
wirtualna galeria

Zapraszamy do oglądania

 

 

Prezentacja Portu
Ekomarina

   
Joomla template by ByJoomla.com